תוספדמ ייצ לוהינ מ"עב רמת
םילהונמ הספדה יתוריש תרגסמב םוליצ תנוכמ תרכשה / תספדמ תרכשה םכסה
."הרבחה"-:ןלהל 51429410 .פ.ח מ"עב רמת -:ןיב __________________ לש תילועפת הרכשה םכסה
_______________________________________ תוהז 'סמ /דיגאת 'סמ ______________ :ןיבל
."חוקלה " -:ןלהל __________________________________________________ תבותכב רשא
יתוריש לש תרגסמב ,("דויצה" :ןלהל) הרבחה תולעבבש ,םוליצ תנוכמ/תספדמ רוכשל שקבמ חוקלהו ליאוה
.םילהונמ הספדה
____________________________________________________________ : רכשומ דויצ יטרפ
_________________________________________________________________________
;הז םכסה יאנתל ףופכב ,חוקלה תשקבל המיכסמ הרבחהו ליאוהו
-:ןמקלדכ םידדצה ןיב םכסוהו הנתוה ,רהצוה ךכיפל
---------------------------------------------------------
םכסהה תפוקת
.______________םויל דעו _____________ םוימ לחה .םישדוח_____ךשמל ונה הז םכסה לש ופקות
.הרבחה תולעבב דויצה רתווי וירחאלו םכסהה תפוקת לכ ךשמ
חוקלה ביוחי ,םכסהה תפוקת םויס דעומ םרט ,ידדצ דח ןפואב ,תורשקתהה םויס לע חוקלה טילחיו הרקמב
.ותולעבל הז רובעי ןכ השעישמו דויצה תרכשה תולע ביכרמ לש רתונה יסחיה קלחה תא ידיימ ןפואב עורפל
________________ ________________ ________________
חוקלה תמתוח+המיתחהרבח תמתוח+המיתח ךיראת
חוקלה תויובייחתה
םיפד ____________לש ךסה תא תרבוע הניאש תילמינימ תומכ קיתעהל ואו סיפדהל בייחתמ חוקלה.1
.תוספדה יתשכ בשחת A3 לדוגב ףד לש הספדה .["תילמיסקמה תומכה" -:ןלהל] שדוחב A4 לדוגב
ךסו עבצב הספדה רובע תורוגא __________ לש ךס הרבחל חוקלה םלשי ,עובק ישדוח םולשתל ףסונב.2
.מ״רה תילמינימה תומכל רבעמ ונהש ףד לכל תאז ,רוחשב הספדה לכ רובע תורוגא ________ לש
לש םינומה בצמ רבדב (הרבחה לש חוויד ספוט תועצמאב) ישדוח ח"וד הרבחל איצמהל בייחתמ חוקלה.3
.תע לכב דויצה לש םינומה תא קודבל הרבחה גיצנל רשפאל בייחתמ חוקלה ןכ-ומכ .דויצה
הספדהה תומכ רובע מ"עמ+ ₪ _________ לש ךסב עובק ישדוח םולשת הרבחל םלשל בייחתמ חוקלה.4
לש םוכסב ,שארמ םישדוח 3 לכ עצובי םולשתהו בויחה .("עובקה ישדוחה םולשתה" -:ןלהל] תילמינימה
.מ"עמ + _________
לש ךסב ונה ,עובקה ישדוחה םולשתה ךותמ ,דויצה תרכשה תולע לש יסחיה קלחה רשאכ
.םישדוח_________לש ןמז קרפ ךשמל תאז .מ"עמ+ ₪____________
יא לש הרקמב .הרבחה י"ע חוקלל בויחה אצוה ורובעבש ףטושה שדוחה םותמ םימי 30 ךות עצובי םולשתה.5
םיידיתעה םימולשתה תרתי תא ידיימ ןועריפל דימעת רשא הזוחה לש תידוסי הרפהכ רבדה בשחי םולשת
.רוגיפבש םימולשתה לכב ביוחי חוקלהו ,רוגיפבש םולשתה רחאל םנועריפ דעומש
תפוקת םותב דויצה תא הרבחל ריזחהל בייחתמ חוקלהו הרבחה תולעבב רתונ חוקלה תושרב רשא דויצה.6
.הרבחה תשירד יפ לע ,ינפל וא הרכשהה
תוניקת יא ובש הרקמ לכב ,דויצה לש םיקלח תפלחה וא/ו ןוקית וא/ו לופיט תויולעב תאשל בייחתמ חוקלה.7
:תואבה תוביסה תחאמ תעבונ דויצה
.דויצה לש הלעפהה רפסב ראותמכ ,ןרציה תוארוהל םאתהב אלש דויצה תלעפה .א
.שא יקזנ ,םילזונ תרידח ,רבש :ןוגכ ,ריבס שומיש ןיגב אלש דויצל םרגנש קזנ .ב
.הרבחה י"ע אלש דויצה ןוקית וא דויצל ןתינש תוריש .ג
.הרבחה ידי לע וקפוס אלש םיפלח וא/ו םילכתמ םירמוחב דויצב שומיש .ד
חוקלה םלשי ,דויצל םרגינש ךיפה יתלב קזנ לכ וא ,דויצה לש הפצה/הפירש/הבינג לש םירקמב .ה
.דויצה תולע לש רתונה יסחיה קלחה תולע אולמ תא ידיימ ןפואב
הרבחה תויובייחתה
.הלעפה תליחתל ותרדגהו דויצה תנקתה ,חוקלה רתאב דויצה תלעפהל הכרדה.1
.חוקלה רתאב דויצל םייתפוקת וא/ו םיפטוש םילופיט עוציב.2
עצובי לופיטה .חוקלה דצמ תוריש תאירקל ךשמהב תאז ,רשפאה תדימב ,חוקלה רתאב תולקת ןורתפ.3
.תאזב אצויכו תוריחב םוי ןוגכ שפוח ימיו םיגח ,תותבש טעמל ,09:00-17:30 :תועשה ןיב ,'ה-'א םימיב
חוכ לש תוביסמ םיעבונה םיבוכיעל ףופכב תאז ,תורישל השקבה תלבק עגרמ -תועש 24 דע לש העגה ןמז
.(ליעל 4 'סב רומאל ףופכ).ןוילע
דימעת הזכש בצמב .הרבחה תדבעמב ןקותי דויצה ,הרבחה תעד לוקישל םאתהב ,רבדה שרדיי םאב.4
.דויצה ןוקיתל דע שמושמ יפילח דויצ חוקלה תושרל הרבחה
תוביסמ םיניקת םניאש ואו ןמזהו שומישה תצורמב ולבתה רשא םיקלח ףילחהל וא ןקתל תבייחתמ הרבחה.5
םייושעה םיקלח וא/ו דויצה לש םיינוציח םיקלח לש הפלחה ואו ןוקיתל תיארחא הניא הרבחה .תורחא
.רבשמ האצותכ וקוזינש תיכוכז וא קיטסלפ
הניא תורישה תרגסמ .ףסונ בויח אלל ,דויצה תלעפהל םישורדה םילכתמו םירנוט חוקלל קפסת הרבחה.6
.ריינ תקפסא תללוכ
________________ ________________ ________________
חוקלה תמתוח+המיתחהרבח תמתוח+המיתח ךיראת
יללכ
דגנכ העיבת ואו הנעט לכ תולעהלמ עונמ חוקלה אהי ,הרבחל ויתובוח אולמ תא חוקלה ערפי אל דוע לכ .1
.הרבחה
.חוקלה י"ע זוזיקל ןתינ וניא הרבחל חוקלה לש בוח .2
.שארמ שדוח לש העדוה חוקלל רוסמתש דבלבו ,םיאנת לכ אלל הז םכסה לטבל תיאשר אהת הרבחה .3
.דבלב זכרמ וא ביבא-לת זוחמב טפשמה יתבל הנותנ אהת הז םכסהל עגונה ןינע לכב טופישה תוכמס .4
.הז הזוח לש רוקמכ והומכ סקפ רישכמ תועצמאב חלשנש וא קורס ,ימוליצ קתעה יכ םידדצה ןיב םכסומ .5
תוירחא תלבגה
.דויצל ןיפיקעב וא ןירשימב רושקה םיחוור ןדבואל וא יתביסנ וא יתאצות קזנ לכל תיארחא אהת אל הרבחה
ויוושל רושקה לכב וא ,תמיוסמ הרטמ רובע דויצה לש ותומיאתל רושקה לכב הרבחה דצמ תובייחתה לכ ןיא
.ותוריחסו
.אוהש הרקמ לכב דויצה ךותב וא/ו יבג לע ןסחואמה עדימל רושקה והשלכ קזנל תיארחא הרבחה ןיא
םא ןיב ,תשרופמ ואו תזמורמ הנהש תרחא תוירחא תנתינ אלו תידעלב הניה ,ליעל המושרש יפכ תוירחאה
.בתכב םא ןיבו הפ לעב
.תורדגומ תויטפשמ תויוכז הרבחה תוחוקלל הנקמ וז תלבגומ תוירחא
ואו שינעמ ואו יתאצות ואו ירקמ םיחוור ןדבוא וא םיקזנ ןיגב יהשלכ תוירחאב אשית אל הרבחה ,הרקמ לכב*
תולוכי לש התבשה ואו הספדהה תולוכי לש התבשהמ ,הפיקע ואו הרישי ,האצותכ ומרגנש דחוימ ואו ףיקע
.סקפ תועדוה לבקל ואו רגשל תולוכיה לש התבשה ואו הקתעה תולוכי לש התבשה ואו הקירסה
: םותחה לע םידדצה ואב היארלו
________________ ________________ ________________
חוקלה תמתוח+המיתחהרבח תמתוח+המיתח ךיראת
,תוינכט תואיגש ןיגב יהשלכ תוירחאב אשית אל הרבחה .תפסונ תוירחאכ ליעל רומאה ןמ רבד שרפל ןיא *
.הכירע תויועטמ וא ,ןווכמ ןפואב אלש וטמשנש םירבד
service@tamarsys.com ל״אוד 035713097 -סקפ 035731050 -לט 53583 דוקימ םייתעבג 5 ןיזרוכ